سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

13 عکس شیوه روباندوزی رومیزی(روبان اصفهانی)

برای مشاهده بهتر شما عکسها بزرگ ویابا کیفیت بالاست پس:

تابازشدن عکسها لطفا یک چای بخورید!   
دوستان هنرمند
اموزش این شیوه رباندوزی را در مرحله های بعد خواهیم داشت

تا همکاری وهمراهی این شیوه کار خدانگهدار