سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

سوزن مخصوص روبان دوزی(روبان اصفهانی)Special ribbon embroidery ne

 إذا کنت تشتری إبرة خاصة ، فن التطریز الشریط هو شیء جید

Ribbon embroidery for professional You need a special needle To prepare.

Special ribbon embroidery needle for you to easily and quickly ribbon embroidery handcraft

Do not forget Web cartulary

Please see the pictures carefully

We are looking to better your education. Embroidered ribbon is good fun

Please help us to better translate

 برای دوختن یک کار روبان دوزی تمییز
شما به سوزن مخصوص روبان دوزی احتیاج دارید
سوزن مخصوص دارای
سوراخی پهن وکشیده برای رد شدن بهتر روبان است

سوزن کوبلن دوزی ولحاف دوزی مناسب روبان دوزی نیست

خوب به عکسها دقت کنید تا تفاوت را متوجه شوید

سر سوزن روبان دوزی تیزاست
وسر سوزن کوبلن دوزی پهن است

 

شما برای عبور راحت روبان در پارچه
به سوزن مخصوص با مشخصات فوق دارید
در غیر این صورت
هنگام عبور روبان از پارچه دچار مشگل میشوید (روبان در پارچه گیر میکند)
گاهی این مشگل باعث شل شدن پارچه در کارگاه

ویا به هم خوردن
تنظیم گلهای دوخته شده میشود
پس هنر دوستان عزیز
برای ارایه روبان دوزی تمییز

احتیاج به سوزن مخصوص روبان دوزی دارید

مطالب مربوطه:

r1مراقبت ازقیچی برای ارایه کارهنری تمیز بسیارمهم است
1Azqychy care for providing artwork Tmyzmhm Bsyarast

2طریقه قرار دادن صحیح پارچه درون کارگاه برای روبان دوزی 
2 How to put into the correct fabric for ribbon embroidery workshop

باتشکر از دختر گلم که مرا در تهیه متن وگرفتن عکسها
یاری کردgirl winks