سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

این طرحها برای گلدوزی جانماز بسیار مناسب است(روبان اصفهانی)

عزیزان
این طرحها برای گلدوزی جانماز بسیار مناسب است
شماخوش ذوقان میتونید از طرحها الهام بگیرید
ویک روبان دوزی زیبا خلق کنید ولذت ببرید

البته طرحها منحصر به جانماز نمیشود..
رومیزی
یقه
روتختی
ملحفه عروس
دامن
مانتو شلوار
وحتی لباس عروس
مهم اینکه شما خوش ذوقان از چه رنگی وسلیقه ای استفاده میکنید

 ادامه مطلب...