سفارش تبلیغ
صبا

This blog is destroyed

نظر دوستان خوش ذوق راجع به.........

دوستان هنرمند وهنردوست وخوش ذوق روبان اصفهانی

سلام

نظرتون راجع به قالب وفضای جدید روبان اصفهانی چیست؟

1-خوبه یابده؟

2-دیربالامیادیا معمولیه؟

3-نظم داره یا نداره؟

4-شلوغه یاخلوته؟

5-عکسها گویاست یانه؟

6-سایز عکسها کوچیکه یا بزرگه؟

7-مطالب گویاست یامبهمه؟

8-مطلب مورد نظرتون راحت پیدا میشه یا گیج شدید؟

9- ویا ...................؟

ازهمه هنردوستان
مهربان وخوش ذوق
وصاحب سلیقه
وبی سلیقه
خواهش میکنیم
 نظرتون
وپیشنهاد سازندتون
ویا سلیقه شون
را برای بهتر شدن وارایه خدمات بیشتر
برامون بگذارند
پیشاپیش از انگشت رنجه ای که میکنید
ونظر وهنرنمایی خودتون را ثبت میکنید متشکریم